Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) FUNDACJA „RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018, zwana dalej „Fundacją”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe.

 

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Fundację za pośrednictwem Portali, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Fundację na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portali.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Fundacją są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
  Fundacja może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania przez Fundację umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Fundację z Użytkownikami za pośrednictwem Portali, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a. Nexto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284503, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 8222229291 REGON 141022104 o kapitale zakładowym w kwocie 5.006.550,00 zł;

b.”Smak Natury” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 19 lok. I, 02-797 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168310, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 5213251473, REGON: 015509781, o kapitale zakładowym w kwocie 350 000 zł.

 

§ 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Fundację.

§ 5

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portali. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Fundacją są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 6

Fundacja na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Fundację mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

 

§ 8

 1. Fundacja wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Fundacji.
 1. Fundacja przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 9

 1. Fundacja informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Fundacja wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Fundację, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 10

Fundacja informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Fundację.

 

§ 12

Fundacja stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

 

§ 13

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portali anonimowo lub pod pseudonimem. Do korzystania z tych usług niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika. Jednakże do korzystania ze Sklepu niezbędne jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu, niezbędnego do właściwej realizacji dostaw.
 2. Podczas wypełniania testów udostępnianych na części Portali, Użytkownik lub przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych takich jak wiek, płeć, ilość dzieci, wiek dzieci, kod pocztowy. Dane te wykorzystywane będą przez Fundację wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu opracowania wyników testów. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do ukończenia testu.

§ 14

Fundacja będzie także rejestrowała nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Fundację Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: pomoc@rodziceprzyszlosci.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Fundacji.

Opracowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy:

świadczącej kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu,

dostarczającej rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym.

będącej partnerem międzynarodowej sieci kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów European Tax & Law (ETL) zrzeszającej specjalistów z wielu krajów UE, w tym Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii i innych.
specjalizującej się m. in. w:
– obsłudze przedsiębiorców w tradycyjnych gałęziach prawa,
– prawie IT, w tym w e-commerce, ochronie danych osobowych,
– prawie korporacyjnym,
– fuzjach i przejęciach dla małych i średnich przedsiębiorstw,
– prawie własności intelektualnej,
– zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Więcej informacji na www.lubasziwspolnicy.pl
Więcej o prawie IT, regulaminach, politykach prywatności na www.PortalPrawaIT.com
Więcej o ochronie danych osobowych na www.PortalODO.com